Doradztwo Rolnicze

OFERTA NASZEJ  FIRMY

 

Zgodnie z legislacją unijną i krajową, każda osoba wnioskująca o przyznanie płatności obszarowych zobowiązuje się do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w swoim gospodarstwie. W celu ułatwienia polskim rolnikom dostosowania się do tych wymagań uruchomiono działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” w ramach PROW 2007-2013, w którym można uzyskać zwrot 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych na doradztwo niezbędne do tego dostosowania.

•  pomoc w uzyskaniu dofinansowania na pokrycie kosztów działania „ Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”
• kompleksowa ocena gospodarstwa pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz BHP
• opracowanie planów dostosowawczych w zakresie
poszczególnych obszarów

PROGRAMY ROLNOŚRODOWISKOWE

 

Program ten ma na celu optymalizację produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem jej oddziaływania na środowisko. Dopłaty mają zrekompensować rolnikom utratę wyższych dochodów, które osiągnęliby prowadząc intensywną produkcję.

Pieniądze z tego programu mają też wspomagać utrzymanie upraw tradycyjnych roślin i hodowlę tradycyjnych ras zwierząt.

• wprowadzenie w obowiązujące zasady w zakresie poszczególnych
pakietów i wariantów
• przygotowanie Planu Działalności Rolnośrodowiskowej;
• przygotowanie planu nawożenia
• pomoc w uzyskaniu ekspertyz przyrodniczych i ornitologicznych
• pomoc w uzyskaniu dokumentacji hodowlanej
• aktualizacja wniosku obszarowego o dopłaty rolnośrodowiskowe

MODERNIZACJA GOSPODARSTW 

ROLNYCH

Wsparcie modernizacji gospodarstw ma na celu zwiększenie ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji. Wsparcie wypłacane w postaci refundacji części poniesionych kosztów (max. 50%) do poziomu 300 tys. złotych.
Minimalna wielkość ekonomiczna gospodarstwa starającego się o dotację 4 ESU.

• opracowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami
• opracowanie ekonomicznego planu operacji
• pełne wsparcie na każdym etapie realizacji operacji
• opracowanie wniosku o przyznanie płatności
• przygotowanie sprawozdania oraz ankiet monitorujących

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

 

Wypełnianie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich
Staram się aby oferta była wartościowa, dlatego od samego początku stawiam przede wszystkim na wiedzę praktyczną oraz sprawdzone rozwiązania. Wszystko po to, by propagować nowoczesne podejście do rolnictwa oraz wykorzystywanie innowacji w życiu codziennym. Dlatego zapraszam do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby się przyczynić do promocji ciekawych przedsięwzięć, mają coś do zaoferowania, pokazania.

KREDYT PREFERENCYJNY

 

Kredyty inwestycyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania są przeznaczone dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodatkowo rolnicy, którzy ponieśli straty po zdarzeniach klęskowych mogą się starać o kredyt obrotowy na wznowienie produkcji.
Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania charakteryzuje się przede wszystkim: niską prowizją, długim okresem kredytowania oraz możliwością karencji w spłacie kredytu.

• sporządzanie biznesplanu do wniosku o kredyt preferencyjny
• pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji

UŁATWIENIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

 

Działanie skierowane do osób poniżej 40 roku życia, które prowadzą gospodarstwo krócej niż 12 miesięcy lub planują je dopiero przejąć. Pomoc wypłacana w wysokości 75 tys. złotych przy konieczności wykorzystania 70% (52, 5 tys. zł) na realizację operacji związanych z gospodarstwem i określonych biznesplanem.

• opracowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z
niezbędnymi załącznikami
• pełne wsparcie na każdym etapie realizacji operacji
• opracowanie wniosku o płatność
• przygotowanie rozliczenia uzyskanej dotacji