Operaty oddziaływania na środowisko

Operaty oddziaływania na środowisko – podstawa prawna 

Według ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się następujących przypadkach:

  • I grupa – planowane przedsięwzięcia mogące
    zawsze znacząco oddziaływać na środowisko(Art.. 59 ust.1, pkt 1). W tym wypadku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe.
  • II Grupa – planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Art..59 ust. 1 pkt 2 wraz z art. 63 ust.1.) W tym wypadku przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest zależne od postanowienia organu wydającego decyzje środowiskową.
  •  Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony.

Szczegółowy opis przedsięwzięć zawierających się w wymienionych wyżej grupach jest zamieszczony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze potencjalnie oddziaływać na środowisko ( Dz. U. nr 213, poz. 1397).

W przypadku obu grup złożenie decyzji odbywa się w inny sposób. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Inwestor składa do odpowiedniego organu wniosek o określenie zakresu raportu oraz wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia.
Jeśli chodzi o przedsięwzięcia mogąco potencjalnie oddziaływać na środowisko Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz załączoną do niego kartą informacyjną przedsięwzięcia. W tym wypadku to organ rozpatrujący wniosek decyduje o tym czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko( sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko).

Nasza firma oferuje Państwu kompleksową pomoc w uzyskaniu decyzji środowiskowych . Nasi pracownicy zajmują się nie tylko przygotowaniem samego wniosku ale także dodatkowej dokumentacji , która jest wymagana w procesie uzyskania decyzji środowiskowej, w tym :

  • karty informacyjnej przedsięwzięcia
  • raportu o oddziaływaniu na środowisko
  • operatu wodno- prawnego
  • innej dokumentacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani Naszą ofertą zapraszamy do kontaktu z Naszym biurem .